Administrație Publică

HOTARAREA NR. 66 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 114/03.08.2016 pentru stabilirea numarului si organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Sinaia, pe domenii de activitate.

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12544 / 12.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică, nr. 12557 / 12.05.2017;
Tinand cont de Adresa nr. 232/12.05.2017, inregistrata la Primaria orasului Sinaia cu nr. 12507 / 12.05.2017, prin care Partidul National Liberal Prahova confirma ca dl. Popa Gheorghe este membru al Partidul National Liberal – Organizatia Sinaia si urmatorul supleant inscris pe lista de candidati pentru Consiliul Local Sinaia;
Vazand Ordinul Prefectului judetului Prahova nr. 138/10.05.2017, inregistrat la Primaria orasului Sinaia, cu nr. 12245/11.05.2017, prin care constata incetarea de drept, inainte de expirarea duratei normale, a mandatului de consilier local al domnului Iosifescu Nicolae si declararea locului acestuia vacant, in Consiliul Local al orasului Sinaia;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile art. 15, alin. 2, din Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 privind Regulamentul cadru de organizare si functionare a consiliului local, precum si a Hotararii Consiliului Local nr. 107/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul art. 54, coroborat cu art. 45, alin. 1 si art. 115 alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă modificarea Comisiei de invatamant, sanatate, cultura, sport, tineret si protectia copilului, constituita la nivelul Consiliului Local al orasului Sinaia, care va avea urmatoarea componenta:
– Popa Gheorghe
– Cretu Georgiana-Ioana-Maria
– Milos Calin-Stefan
Celelalte prevederi ale Hotararii Consiliului Local nr. 114/03.08.2016 raman neschimbate.

Art.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de membrii Consiliului Local Sinaia.

Download HCL 66 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.