Administrație Publică

HOTARAREA NR. 68 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea achizitionarii de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Orasul Sinaia / Primaria Orasului Sinaia, Consiliul Local al orasului Sinaia, pentru promovarea unor actiuni, aparari sau cai de atac

Având in vedere Expunerea de motive nr.11219 / 02.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr.11220 / 02.05.2017, al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanta de Urgenta nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice si intarirea disciplinei financiare si de modificare si completare a unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 21, alin 2 si alin. 3, coroborat cu art. 45, alin.1 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2011 privind administratia publica locală, republicată, cu modificările şi completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art.1. – Se aprobă achizitionarea de servicii juridice externe pentru consultanta si reprezentare juridica,in toate fazele procesuale, in dosar si procedura contencioasa (procesul) ce va urma sa se constituie in:

Dosarul 38979/3/2015 – cu partile: Serviciul Buget al Orasului Sinaia si BCR Leasing IFN SA

Art. 2. – Se mandateaza Primarului orasului Sinaia sa semneze contractele de achizitionare de servicii juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download HCL 68 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.