Administrație Publică

HOTARAREA NR. 71 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea realizarii evenimentului Defilarea elevilor Colegiului “Mihail Cantacuzino” Sinaia


Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12329/12.05., a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 12331/12.05.2017;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. e si alin.7 lit. a, coroborat cu art.45. alin. 2, lit. f si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art.1. – Se aproba desfasurarea evenimentului Defilarea elevilor Colegiului “Mihail Cantacuzino” Sinaia, in ziua de 26.05.2017, eveniment aflat pe Lista de evenimente 2017.

Art.2. – Se aproba alocarea sumei de aproximativ 2.800 lei, necesara pentru desfasurarea evenimentului.

Art.3 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia prin serviciile de specialitate .

Download HCL 71 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.