Administrație Publică

HOTARAREA NR. 73 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea listei competitiilor si activitatilor de pregatire, pentru anul 2017, organizate de Clubului Sportiv Carpati Sinaia

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12474/12.05.2017 a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 12475/12.05.2017;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile :
• Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Legii nr. 69/2000 a educatiei fizice si sportului, cu modificarile si completarile ulterioare;
• Ordonantei nr. 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. a, lit. d si alin.6 lit. a, punctele 4, 5 si 6, coroborat cu art. 45. alin. 2 si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art.1. – Aprobă calendarul de competitii si activitati de pregatire pe sectii organizate de Clubul Sportiv Carpati Sinaia, aferente anului 2017, conform Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art.2. – Aproba alocarea bugetara necesara desfasurarii competitiilor si activitatilor mentionate la art.1, conform Anexa 1 la prezenta hotarare.

Art. 3. – Hotararea va fi comunicata compartimentelor de specialitate si institutiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download HCL 73 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.