Administrație Publică

HOTARAREA NR. 75 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind darea in administrare catre Spitalul Orasenesc Sinaia a imprejmuirilor si cailor de acces, aferente cladirilor cu destinatie sanitara


Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12497/12.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Serviciului de Investitii si Achizitii Publice, nr. 12519/12.05.2017;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publica, cu modificarile si completarile ulterioare;
Tinand cont de prevederile Ordonantei Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unitatilor sanitare publice de interes judetean si local, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. c si alin. 5 lit. a, coroborat cu art. 45. alin. 3 si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art. 1 – Aprobă darea in administrare catre Spitalul Orasenesc Sinaia a imprejmuirilor si cailor de acces, aferente cladirilor cu destinatie sanitara.

Art. 2 – Predarea – preluarea se va face pe baza de proces verbal incheiat intre partile interesate.

Art. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la indeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate si de catre Managerul Spitalului Orasenesc Sinaia.

Download HCL 75 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.