Administrație Publică

HOTARAREA NR. 79 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind rectificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 46/13.04.2017, privind participarea la capitalul social al unor societăţi din subordinea Consiliului Local Sinaia

Având in vedere Expunerea de motive nr. 12594/15.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 12596 din 15.05.2017 al Serviciului Buget si Resurse Umane;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
Tinand cont de Hotararea Consiliului Local nr. 46/2017 privind participarea la capitalul social al unor societati din subordinea Consiliului Local Sinaia;
În baza Legii nr. 6/20.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
In conformitate cu prevederile :
– Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
– Legii nr. 31/1990 privind societatile, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 45 alin. 2 si art. 115 alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA
H O T A R A Ș T E :

Art.1 – Aprobă rectificarea art. 4 al Hotărârii Consiliului Local nr. 46/13.04.2017, privind participarea la capitalul social al unor societăţi din subordinea Consiliului Local Sinaia, astfel : Aprobă majorarea capitalului social al SC Sinaia Forever SRL cu suma de 5.263 lei, privind aportul de 5 % la majorarea capitalului social de catre SC Transport Urban Sinaia SRL.

Art.2 – Primarul orașului Sinaia , prin serviciul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download HCL 79 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.