Administrație Publică

HOTARAREA NR. 117 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind aprobarea realizarii evenimentelor “Turul Munteniei 1910…intr-o singura zi in 2017” si “Sinaia pe bicicleta”

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 18632/18.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 18635/18.07.2017;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, lit. a, punctele 1, 4, 5 si 6, coroborat cu art. 45, alin. 2 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

 

Art. 1. – Aproba desfasurarea evenimentelor “Turul Munteniei 1910…intr-o singura zi in 2017” in data de 5 august 2017 si “Sinaia pe bicicleta” in perioada 19-20 august 2017.

Art. 2. – Aproba efectuarea de cheltuieli complementare organizarii celor doua evenimente, in valoare totala de 2.500 lei.

Art. 3. – Hotararea va fi comunicata compartimentelor de specialitate si institutiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Departamentul Politici Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia .

Download: HCL.117_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.