Administrație Publică

HOTARAREA NR. 118 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind aprobarea realizarii evenimentului ,,Festivalul Sinaia Forever 2017,, – editia XXIII

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 18976/21.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 18979/21.07.2017;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, lit. a, punctele 1, 4, 5 si 6, coroborat cu art. 45, alin. 2 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;          

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

 

Art. 1. – Aproba desfasurarea “Festivalului Sinaia Forever 2017”- editia XXIII, in perioada  01 – 03 septembrie 2017.

Art. 2. – Aproba efectuarea de cheltuieli complementare organizarii evenimentului, in valoare totala de 600.000 lei, din care 260.000 lei din bugetul Primaria Sinaia si 340.000 lei din contracte de sponsorizare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Departamentul Politici Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia .

Download: HCL.118_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.