Administrație Publică

HOTARAREA NR. 123 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind aprobarea recoltarii animalelor salbatice din intravilanul orasului Sinaia

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 19176/25.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 19199/25.07.2017 al Biroului Patrimoniu si Protectie Civila din cadrul Primariei orasului Sinaia;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 407/2006 a vanatorii si a protectiei fondului cinegetic, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Hotararii Guvernului nr. 1679/2008 privind modalitatea de acordare a despagubirilor prevazute de Legea vanatorii si a protectiei fondului cinegetic nr. 407/2006 precum si obligatiile ce revin gestionarilor fondurilor cinegetice si proprietarilor de culturi agricole, silvice si de animale domestice pentru prevenirea pagubelor;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

În temeiul art. 36, alin. 1, coroborat cu art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art. 1. – Aprobă  recoltarea animalelor salbatice din intravilanul orasului Sinaia, in conditiile legii, prin gestionarul fondului de vanatoare.

Art. 2. – Aproba delegarea unui reprezentant, din cadrul Directiei Politia Locala, in comisia de specialitate conform Hotararii Guvernului nr. 1679/2008, precum si in momentul actiunii de recoltare/relocare.

Art. 3. –  Aproba contractarea serviciilor de recoltare/relocare a animalelor salbatice de pe raza orasului Sinaia.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Directia Politia Locala si de Biroul Patrimoniu si Protectie Civila din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Download: HCL.123_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.