Administrație Publică

HOTARAREA NR. 126 din 17.08.2017

septembrie 1, 2017

Privind aprobarea modificării tarifelor de operare aferente contractului pentru  ”Delegarea prin concesiune a gestiunii activității de colectare, transport și transfer a deșeurilor municipale în zona 1 – Bușteni”

Având în vedere :

 – Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia  nr. 19898/02.08.2017;

– Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare si Control din cadrul Direcției Poliția Locală, nr. 19901/02.08.2017;

– Adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară – ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”  înregistrată la Primăria Orașului Sinaia la nr. 19086/24.07.2017 prin care solicită ajustarea tarifului la utilizatorii casnici și noncasnici, precum și adresa nr. 1466/16.08.2017 înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 21064/16.08.2017 .

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare al localitătilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 6, alin.1, lit. l);
  • Ordinului nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localitătilor, cap. VIII, art. 15, alin.1, lit.b);
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităti publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, modificată și completată prin Ordonanța de Urgență nr. 48/2017;
  • Contractului nr. 2219/17.11.2016 încheiat de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” si SC. Comprest SA. Brașov;

           În temeiul art. 36, alin. (2), lit. d) si alin. (6), lit. a), punctul 14, coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. f) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART.1. – Aprobă modificarea tarifelor de operare practicate de către SC Comprest SA aferente contractului atribuit pentru zona 1 Bușteni, astfel:

           Tarif

 

An

Tarife actuale Tarife propuse
Utilizatori casnici Utilizatori non-casnici Utilizatori casnici Utilizatori non- casnici
Lei/loc/ an Lei/loc/ luna  Lei/ tona Lei/loc/ an Lei/loc/ luna Lei/ tona
Anul I-     2017 61.63 5.14 214.99 62.99 5.25 197.78
Anul II-   2018 68.16 5.68 257.38 60.90 5.07 197.54
Anul III-   2019 62.99 5.25 256.54 76.63 6.39 292.24
Anul IV-   2020 63.45 5.29 256.81 83.19 6.93 333.86
Anul V-     2021 57.89 4.82 253.22 77.60 6.47 330.40
Anul VI-   2022 52.30 4.36 249.68 71.99 6.00 327.50
Anul VII-  2023 46.55 3.88 247.79 66.05 5.50 326.70
Anul VIII- 2024 46.55 3.88 247.79 66.17 5.51 327.04

 

ART.2. –  Aprobă Actul aditional nr 3 la contractul pentru delegarea prin concesiune a gestiunii activitatii de colectare, transport si transfer a deșeurilor municipale în zona 1 Bușteni, nr. 2219/17.11.2016, conform anexei 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.3. – Acordă mandat special și împuternicește Viceprimarul orașului Sinaia, în persoana d-lui Gheorghe Bădăran, să voteze și să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia, actul adițional nr. 3 la contractul nr. 2219/17.11.2016.

ART.4. – SC. Comprest SA Brașov va ridica gratuit deșeurile reciclabile de la agenții economici existenți  pe teritoriul orașului Sinaia.

ART.5. –  Biroul Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale Sinaia, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.

Download: HCL.126_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.