Administrație Publică

HOTARAREA NR. 130 din 17.08.2017

septembrie 20, 2017

privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia, a terenului în suprafaţă de 22800 mp situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Carierelor, tarla 16, parcela 117, nr. cad. 23789, CF nr. 23789, (zona fostei Cariere)   

 Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 21386 din 21.08.2017 a Primarului orasului Sinaia VLAD OPREA, prin care propune trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia, a terenului în suprafaţă de 22800 mp situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Carierelor, tarla 16, parcela 117, nr. cad. 23789, CF nr. 23789, (zona fostei Cariere).

– Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 21391 /21.08.2017 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia, a terenului în suprafaţă de 22800 mp situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Carierelor, tarla 16, parcela 117, nr. cad. 23789, CF nr. 23789, (zona fostei Cariere).

În conformitate cu prevederile :

– art.863, lit. e) din Codul Civil, aprobat prin Legea 287/2009, republicată, cu raportare la art. 8 alin.(1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

– art.10 și art. 36 alin.(2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,  republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art.45 alin.(3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R Ă Ş T E:

 ART.1. – Aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al oraşului Sinaia, a terenului în suprafaţă  22800 mp situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Carierelor, tarla 16, parcela 117, nr. cad. 23789, CF nr. 23789, (zona fostei Cariere), conform planului cadastral anexat la prezenta hotărâre.

ART.2. – Inventarul domeniului public al orașului Sinaia se modifica si completează în mod corespunzator.

ART.3. – Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

Download: hcl. 130_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.