Administrație Publică

HOTARAREA NR. 138 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din orașul Sinaia pentru anul scolar 2017 – 2018

Având în vedere  :

–  Expunerea de motive a primarului orașului Sinaia, înregistrată la nr. 22447/01.09.2017;

– Raportul de specialitate nr. 22448/01.09.2017 promovat de Departamentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică Locală prin care propune aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din orașul Sinaia;

– Adresele unităților de învățământ preuniversitar din orașul Sinaia prin care solicită desemnarea reprezentanților Consiliului Local Sinaia în Consiliile de administrație ale unităților de învățământ și în comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității din aceste unități de învățământ;

–  Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

– Prevederile art. 4 alin.(1), lit.b) art.5, alin.(2), lit. a) și art. 7, alin.(1), lit.b) din Ordinul Ministerului Educației Naționale nr. 4619/22.09.2014 pentru aprobarea Metodologiei cadru de organizare și funcționare a Consiliului de Administrație din unitățile de învațământ preuniversitar, modificat si completat prin Ordinul nr. 4621/23.07.2015 al Ministerului Educației si Cercetării Științifice;

– Art.96, alin.(2) din Legea 1/2011, Legea educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;

– prevederile art. 87 si 88 din Legea nr.161/2003, actualizată, privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;

– prevederile art. 11 alin.(4) litera e) din Ordonanța de Urgență nr. 75/2005 privind asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobată prin Legea 87/2006, cu modificările și completările ulterioare;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 113/29.07.2016 privind aprobarea numirii reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliile de administraţie şi în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar din orașul Sinaia, completată cu Hotărârea Consiliului Local nr. 128/14.09.2016;

 In temeiul art.36, alin.(2), lit.d) și alin.(6), lit.a), pct.1, coroborat cu art.45, alin.(1) şi art.115, alin.(1), lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă numirea reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Consiliile de administraţie ale unităţilor de învăţământ preuniversitar din orașul Sinaia,conform Anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă numirea reprezentanţilor Consiliului local al orașului Sinaia în Comisiile pentru evaluarea şi asigurarea calităţii din unităţile de învăţământ preuniversitar  din orașul Sinaia, conform Anexei nr.2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 113/29.07.2016 și Hotărârea Consiliului Local nr. 128/14.09.2016.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice, directorii unităților de învățământ preuniversitar din orașul Sinaia și reprezentanții Consiliului local al orașului Sinaia.

Download: HCL.138_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.