Administrație Publică

HOTARAREA NR. 144 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95/22.06.2017 și cesionarea cotei părți de 50% din contractele de concesiune nr. 5382/10.04.2003 și nr. 4667/23.02.2012 și actul adițional nr. 18784/11.08.2010, ce au ca obiect terenurile în suprafață de 300 mp (nr. cad. nou 21829, nr. cad. vechi 1729), 14 mp (nr. cad. 23126) și 55 mp (nr. cad. 23125),   situate în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 18A, lot 43, lot 43A și lot 43B

Având în vedere :

–          Expunerea de motive nr. 21630 din 23.08.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95/22.06.2017 și cesionarea cotei părți de 50% din contractele de concesiune nr. 5382/10.04.2003 și nr. 4667/23.02.2012, și actul adițional nr. 18784/11.08.2010, ce au ca obiect terenurile în suprafață de 300 mp (nr. cad. nou 21829, nr. cad. vechi 1729), 14 mp (nr. cad. 23126) și 55 mp (nr. cad. 23125),   situate în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 18A, lot 43, lot 43A și lot 43B;

–          Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 21634/ 23.08.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95/22.06.2017 și cesionarea cotei părți de 50% din contractele de concesiune nr. 5382/10.04.2003 și nr. 4667/23.02.2012, și actul adițional nr. 18784/11.08.2010, ce au ca obiect terenurile în suprafață de 300 mp (nr. cad. nou 21829, nr. cad. vechi 1729), 14 mp (nr. cad. 23126) și 55 mp (nr. cad. 23125),   situate în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 18A, lot 43, lot 43A și lot 43B;

–          Certificatul de deces nr. 1699/11.05.2015 al d-lui CIOCLEA OVIDIU;

–          Certificatul suplimentar de mostenitor nr. 11/05.04.2017, autentificat de Societatea Profesională Notarială Animus – Notar public Trăsitaru Ionel din Bucureșt

–          Actul de Partaj Voluntar nr. 1722/23.06.2017, autentificat de Societatea Profesională Notarială Animus – Notar public Trăsitaru Ionel din București;

–          Art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

–          Art. 1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.2, lit. c), coroborat cu art. 45 alin.(3) și art. 115, alin.(1), lit.b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 95/22.06.2017 prin care s-a aprobat cesionarea către CIOCLEA AURELIA CNP 2510901400833 și CIOCLEA CEZAR GEORGE CNP 1760423461521, a cotei părți de 50% din contractele de concesiune nr. 5382/10.04.2003 și nr. 4667/23.02.2012 și actul adițional nr. 18784/11.08.2010, ce au ca obiect terenurile în suprafață de 300 mp (nr. cad. nou 21829, nr. cad. vechi 1729), 14 mp (nr. cad. 23126) și 55 mp (nr. cad. 23125),   situate în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 18A, lot 43, lot 43A și lot 43B.

Art.2. – Aprobă cesionarea către CIOCLEA AURELIA CNP 2510901400833, a cotei părți de 50% din contractele de concesiune nr. 5382/10.04.2003 și nr. 4667/23.02.2012 și actul adițional nr. 18784/11.08.2010, ce au ca obiect terenurile în suprafață de 300 mp (nr. cad. nou 21829, nr. cad. vechi 1729), 14 mp (nr. cad. 23126) și 55 mp (nr. cad. 23125),   situate în Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 18A, lot 43, lot 43A și lot 43B, ca urmare a decesului d-lui CIOCLEA OVIDIU și Actului de Partaj Voluntar nr. 1722/23.06.2017.

Art.3. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actele de cesiune a contractelor de concesiune nr. 5382/10.04.2003 și nr. 4667/23.02.2012.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL nr 144_2017

 

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.