Administrație Publică

HOTARAREA NR. 150 din 22.09.2017

octombrie 2, 2017

Privind  completarea Hotărârii Consiliului Local nr.5/11.01.2017 și extinderea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 24367/20.09.2017, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre;

– Raportul de specialitate al Departamentului juridic, contencios administrativ și administratie locală nr.24370/20.09.2017;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 5/11.01.2017;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

– Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice locale ;

– Prevederile art. I alin.(1) și alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul Legii  nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 45 alin. (2) și art.115 alin.(1) lit.b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă completarea art.1 pct.2) din Hotărârea Consiliului Local nr.5/11.01.2017 și extinderea achiziționării de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedură contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în dosarul :

Contestație împotriva Deciziei de impunere nr.F-PH 326/18.11.2016, Raportul de inspecție fiscală nr. F-PH 255/18.11.2016 și Decizia nr.42606/08.12.2016 emise de ANAF, DGRFP Ploiești precum și împotriva tuturor deciziilor referitoare la obligațiile fiscale accesorii reprezentând dobânzi și penalități de întârziere aferente acestora-obligații fiscale TVA”.

ART. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractul de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

ART. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice, Departamentul juridic și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL 150_2017

Last modified: octombrie 2, 2017

Comments are closed.