Administrație Publică

HOTARAREA NR. 152 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind încetarea de drept a mandatului de  consilier local al domnului Papadopol Eduard-Costin și validarea mandatului unui consilier pe locul devenit vacant

Având în vedere referatul constatator elaborat  de  Primarul orașului Sinaia, domnul Vlad Oprea și  Secretarul orașului Sinaia, doamna Alina-Elena Banu, înregistrat la nr. 25808/05.10.2017;

Luând act de încetarea înainte de termen a mandatului de consilier al domnului Papadopol Eduard-Costin, ca urmare a demisiei înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 24603 din data de 22 septembrie 2017;

Având în vedere adresa Partidului Social Democrat  Prahova nr. 285/02.10.2017 înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 25801/05.10.2017 prin care s-a confirmat următorul supleant;

Având în vedere Raportul Comisiei de validare în care se consemnează legalitatea mandatului următorului supleant ales pe lista de candidați ai Partidului Social Democrat la alegerile locale din data de 05 iunie 2017 și, în consecință, propune validarea mandatului acestuia;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În baza Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului Local al orașului Sinaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 107/2011, cu modificările și completările ulterioare;

Urmare prevederilor  art. 69 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, actualizată;

Ținând cont de prevederile art. 100 alin. 33 din Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali;

În conformitate cu prevederile  art. 9 alin.(2), lit. a) și ale art. 12 din  Legea nr. 393/2004 privind  statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (1), art. 45 alin.(1) si art. 115 alin. (1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se ia act de încetarea de drept a mandatului de consilier local al domnului Papadopol Eduard-Costin, ca urmare a demisiei acestuia și se declară vacant locul deținut de acesta.

Art.2. (1)  – Se validează mandatul de consilier local  al domnului ȘERBĂNOIU SPIRICĂ, supleant pe lista de candidați la Consiliul Local al orașului Sinaia din partea Partidului Social Democrat.

(2) – Domnul ȘERBĂNOIU SPIRICĂ îl va  înlocui pe domnul Papadopol Eduard-Costin și își va desfășura activitatea în cadrul Comisiei de specialitate nr. 5 a Consiliului Local privind  minoritățile, apărarea drepturilor și libertăților cetățenești, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 114/2016.

Art.3. – Prezenta hotărâre de consiliu, va fi adusă la îndeplinire de Departamentul Juridic, Contencios Administrativ și Administrație Publică din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarca: HCL_152_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.