Administrație Publică

HOTARAREA NR. 154 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind aprobarea Strategiei de dezvoltare durabilă a orașului Sinaia 2016– 2020

Având în vedere :

Expunerea de motive nr. 25925/05.10.2017 a Primarului orașului Sinaia;

– Raportul  de specialitate  nr. 25927/05.10.2017 al Departamentului Politici Publice  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia;

–   Avizele  comisiilor de specialitate ale Consiliului local;

În baza prevederilor :

Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,  art. 36 alin. (1), alin. (2), lit.b) și alin. (4), lit.e);

– Legii 52/2003 privind transparența decizională în administraţia publică, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin.(1) si art. 115 alin. (1),  lit. b) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă Strategia de dezvoltare durabilă a oraşului Sinaia 2016 – 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2.  – Aparatul de specialitate al Primarului orașului Sinaia,  va duce la îndeplinire  prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL_154_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.