Administrație Publică

HOTARAREA NR. 155 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind aprobarea documentației tehnico-economice  și a indicatorilor tehnico economici – faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții  – Amenajare Grădină publică „Parc Știrbei”, în vederea finanțării acestuia prin POR 2014-2020, Axa prioritara 5, Prioritatea de investiții 5.2., Apelul de proiecte nr. POR/2017/5/2.2/2 – BI si POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni

Având în vedere Expunerea de motive nr. 26032 / 06.10.2017, precum și Raportul de specialitate nr. 26060 / 06.10.2017, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții – Amenajare Grădină publică „Parc Știrbei” ;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ghidul Solicitantului – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor și Ghidul Solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunatățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelul de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – BI si POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni ;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică – faza Studiu de Fezabilitate, pentru obiectivul de investiții AMENAJARE GRADINĂ PUBLICĂ “PARC ȘTIRBEI“, conform  Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelul de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – BI si POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni.

Art. 2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru realizarea obiectivului de investiții AMENAJARE GRADINĂ PUBLICĂ “PARC ȘTIRBEI“, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acestuia prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelul de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – BI si POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni.

Art. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orasului Sinaia prin serviciile de specialitate.

Descrca: HCL_155_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.