Administrație Publică

HOTARAREA NR. 156 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind aprobarea documentației tehnico-economice  – faza  SF + PT + CS + DE pentru lucrări de “ Reparații capitale str. Vanturiș, oraș Sinaia, județul Prahova ”

Având în vedere Expunerea de motive  nr. 22764 / 05.09.2017 a Primarului orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate nr. 22810/05.09.2017 întocmit de Serviciul Investiții și Achizitii Publice din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sinaia;

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. b) si alin. (4) lit. d) coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Aprobă documentația tehnico-economică – faza  SF + PT + CS + DE  pentru lucrările de “Reparații capitale str. Vânturiș, oraș Sinaia, județul Prahova”, conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achiziții Publice și Serviciul Buget din cadrul Primăriei orașului Sinaia.

Descarca: HCL_156_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.