Administrație Publică

HOTARAREA NR. 165 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de management la Centrul Cultural “Carmen Sylva”, a caietului de obiective și a comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor 

Având în vedere expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată la nr. 24099/18.09.2017, precum și raportul întocmit de Serviciul de Buget și Resurse Umane, înregistrat sub nr. 24.100/18 septembrie 2017;

În baza prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.189/2008 privind managementul instituțiilor publice de cultură, cu modificările și completările ulterioare ;

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr.1301/2009 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și desfășurare a concursului  de proiecte de management, Regulamentului – cadru de organizare și desfășurare a evaluării managementului, modelului-cadru al caietului de obiective, modelului-cadru al raportului de activitate, precum și modelului-cadru recomandat  pentru contractele de management, pentru instituțiile publice de cultură ;

Văzând avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;

În temeiul  art.36, alin.(2) lit. a) și lit. d), alin.(6) litera a), punctul 4) coroborat cu art. 45 alin. (1) si  art.115 alin.(1) litera b) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Se aprobă Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului de management în cadrul Centrului Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, conform anexei nr. I,  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Se aprobă Caietul de Obiective pentru concursul de management organizat pentru Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia prevazut în anexa nr. II, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Se aprobă comisia de concurs și comisia de soluționare a contestațiilor la concursul de management la Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, care vor avea urmatoarea componență:

Comisia de concurs : 

  1. Bădăran Gheorghe, viceprimar – Presedinte ;
  2. Panait Valerie-Marian, administrator public – Membru ;
  3. Hogea Mariana Anca, consilier local – Membru .

   Secretar comisie :  Olaru Isabela, inspector Serv.Buget și Resurse Umane

Comisia de soluționare a contestațiilor : 

  1. Banu Alina, secretar oraș – Președinte ;
  2. Vasile Paula, șef Serv.Buget și Resurse Umane – Membru ;
  3. Tudor Daniel, coordonator Dep.Politici Publice – Membru .

   Secretar comisie : Popescu Maria, inspector de specialitate

Membrii supleanți : 

  1. Șuțu Laura Petrina director executiv Dir.Poliție Locală – Președinte;
  2. Dragomir Vâlcea Iuliana Iustina, consilier juridic   – Membru;
  3. Nedelcu Aurelia Lucia, inspector Dep.Politici Publice – Membru .

Art.4. – Se aprobă condițiile de participare la concursul de management la Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, conform anexei nr. III  parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. – Primarul orașului Sinaia prin aparatul de specialitate și Centrul Cultural “Carmen Sylva” Sinaia, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL_165_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.