Administrație Publică

HOTARAREA NR. 167 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind  darea acordului de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren aparținând  domeniului privat al Orașului Sinaia, cu teren proprietate privată a numiților  Chrissoveloni Ion Nicolae, Averof  Elena Irina, Manou Elena Sibila și Tsatsos Irina Marina

Având în vedere :

– Adresa nr. 22143/29.08.2017  prin care numiții Chrissoveloni Ion Nicolae, Averof Elena Irina , Manou Elena Sibila și Tsatsos Irina Marina, prin reprezentant Cabinet de avocat  Bălan Cristian – Bălan Felician Răzvan, ne-au înaintat o propunere de tranzacție pentru stingerea litigiului obiect al dosarului nr. 759/310/2016, aflat pe rolul Judecătoriei Sinaia ;

– Expunerea de motive nr. 25869/05.10.2017 a Primarului Orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate nr. 25872/05.10.2017 întocmit de Departamentul juridic din cadrul Primariei Orașului Sinaia;

– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

        În conformitate cu prevederile art. 10, art. 36 alin. (2) lit. c), art. 121 alin. (2) și (4) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare , art. 1763-1765 C.civil;

        În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. – Se dă acordul de principiu pentru efectuarea unui schimb de teren aparținând domeniului privat al Orașului Sinaia,  cu teren proprietate privată a numiților  Chrissoveloni Ion Nicolae, Averof  Elena Irina, Manou Elena Sibila și Tsatsos Irina Marina.

Art. 2. – (1)  Terenurile ce fac obiectul schimbului sunt următoarele :

1.- Teren proprietate privată a Orașului Sinaia,  în suprafață de 27 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I, nr. 27, județul Prahova, nr. cadastral 22716 ;

2.- Teren proprietate privată a numiților Chrissoveloni Ion-Nicolae, Averof  Elena-Irina, Manou Elena-Sibila și Tsatsos Irina-Marina,  în suprafață de 27 mp, situat în Sinaia, Bd. Carol I, nr. 27, județul Prahova, nr. cadastral 23483.

(2) Terenurile prevazute la alin. (1) sunt identificate în planul de situație, anexă la prezenta hotărâre .

Art. 3. – Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri,  se va realiza în urma întocmirii  rapoartelor de evaluare  pentru fiecare teren, rapoarte care vor fi supuse spre analiză, însușire și aprobare Consiliului local al Orașului Sinaia .

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de Serviciul urbanism și cadastru și Departamentul juridic, contencios administrativ și administrație locală.

Descarca: HCL_167_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.