Administrație Publică

HOTARAREA NR. 174 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 22836/15.10.2013, pentru care nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2.din contract

Având în vedere expunerea de motive nr. 25802 din 05.10.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 22836/15.10.2013, pentru care nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2. din contract;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 24826/ 26.09.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 22836/15.10.2013 pentru care nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2. din contract;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu dispoziţiile art. 6.c.2. din contractul de concesiune nr. 22836/15.10.2013;

În conformitate cu prevederile Legii 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) şi art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare ,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă retragerea concesiunii și desfiinţarea deplin drept a contractului  de concesiune nr. 22836/15.10.2013, încheiat între ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent și GEANTĂ NICOLAE MARIUS în calitate de concesionar, cu pierderea cu titlu de daune de către concesionar, a sumelor depuse ca preţ al concesiunii până la data prezentei hotărâri, deoarece nu s-au respectat prevederile art. 6.c.2. din contract.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL_174_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.