Administrație Publică

HOTARAREA NR. 182 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind completarea Anexei 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 73/18 mai 2017 privind aprobarea listei competițiilor și activităților de pregătire, pentru anul 2017, organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia

Având în vedere:

  • Expunerea de motive nr.26308/10.10.2017 a Primarului orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate nr. 26310/10.10.2017, întocmit de  Departamentul Politici Publice ;
  • Adresa nr. 25655/04.10.2017 a Clubului Sportiv « Carpați Sinaia », prin care  propune includerea în calendarul de competiții și activități de pregătire pe secția ”Schi alpin” a unui cantonament de pregătire specifică pe zapadă, în Austria, la Flattach, în perioada 10.11-22.11.2017;
  • Raportul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

  • Legea nr. 69/2000, legea educației fizice și sportului, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul   art. 36, alin.(2), lit. a), lit. d) și alin.(6) lit. a), punctele  5 și 6, coroborat cu art. 45. alin. (2) si art.115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă  completarea Anexei 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 73/2017 prin includerea în calendarul de competiții și activități de pregătire pe secția ”Schi alpin”,  a unui cantonament de pregătire specifică pe zapadă, în Austria, la Flattach, în perioada 10.11-22.11.2017.

Art.2. – Aprobă cheltuirea din bugetul propriu al Clubului Sportiv Carpați,  a sumei de 38 000 lei, pentru efectuarea acestui cantonament.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și Clubul Sportiv ”Carpați” Sinaia.

Descarca: HCL_182_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.