Administrație Publică

HOTARAREA NR. 239 din 19.12.2017

decembrie 22, 2017

Privind completarea Regulamentului de acordare de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de SC Transport Urban Sinaia SRL

Având în vedere expunerea de motive a primarului orașului Sinaia nr. 33907 din 19.12.2017 precum și raportul de specialitate al Departamentului de Politici Publice nr. 33908/19.12.201,  prin care propune completarea Regulamentului privind acordarea de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.;

Văzând Hotărârea Consiliului Local nr. 222/23.11.2017 privind aprobarea Regulamentului de acordare de reduceri și și gratuități la transportul pe cablu efectuat de SC Transport Urban Sinaia SRL;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin.(2), litera d), coroborat cu art.45 alin.(1) si art. 115 alin. (1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E :

ART.1. Aprobă completarea „Regulamentului privind acordarea de reduceri și gratuități la transportul pe cablu efectuat de S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.”

ART.2. Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice și S.C. Transport Urban Sinaia S.R.L.

Descarca:HCL_239_2017_+_Regulament

Last modified: decembrie 22, 2017

Comments are closed.