Administrație Publică

HOTARAREA NR. 1 din 08.01.2018

ianuarie 10, 2018

Privind aprobarea  utilizării excedentului anual și  acoperirea definitivă a deficitului  cu excedentul înregistrat la data de 31.12.2016, de către unitatea subordonată Centrul Cultural  ”Carmen Sylva” 

Având în vedere expunerea de motive nr.305 din  05 ianuarie 2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre şi  raportul  de specialitate nr.328 din 05.01.2018  prin care Serviciul Buget şi Resurse Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia, propune  aprobarea utilizării excedentului anual și acoperirea definitivă a deficitului cu excedentul înregistrat la data de 31.12.2016, de cătrea unitatea subordonată Centrul Cultural Carmen Sylva;

În baza Legii 273/2006 privind  finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;

În conformitate cu prevederile  Normelor metodologice, privind închiderea  exerciţiului bugetar al anului 2017, aprobate prin Ordinul nr. 3244/19.12.2017;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, art. 36 alin. (2), lit.b), alin. (4) lit.a), coroborat cu art. 45 alin.(2) și art. 115 alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

ART.1. –  Aprobă  utilizarea excedentului anual al bugetului activităților finanțate din venituri proprii și subvenții rezultat la închiderea exercitiului bugetar al anului 2016 în sumă de 910 lei, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcționare, pentru regularizare subvenție  neutilizată aferentă anului 2016. 

ART.2. –  Aprobă acoperirea definitivă a deficitului cu excedentul înregistrat la data de 31.12.2016 în sumă de 910 lei, de către  unitatea subordonată Centrul Cultural ”Carmen Sylva”.

ART.3. –  Aprobă Dispozitia nr. 605/21.12.2017 privind diminuarea bugetului local  cu suma de 110.000 lei,  reprezentand sume defalcate din TVA.

ART.4. – Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia,  va aduce la îndeplinire prevederile  prezentei hotărâri.

Descarca: HCL NR. 1 din 08.01.2018

Last modified: ianuarie 10, 2018

Comments are closed.