Administrație Publică

HOTARAREA NR. 2 din 11.01.2018

ianuarie 18, 2018

privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 208/23.11.2017 prin care s-a aprobat revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/22.08.2017 și dezmembrarea terenului în suprafaţă de 22800 mp situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Carierelor, tarla 16, parcela 117, nr. cad. 23789, CF nr. 23789,  (zona fostei Cariere), în 3 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 13199 mp, lotul 2  în suprafaţă de 8172 mp și lotul 3 în suprafaţă de 1429 mp

Având în vedere expunerea de motive nr.    989 din 10.01.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 208/23.11.2017 prin care s-a aprobat revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/22.08.2017 și dezmembrarea terenului în suprafaţă de 22800 mp situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Carierelor, tarla 16, parcela 117, nr. cad. 23789, CF nr. 23789,  (zona fostei Cariere), în 3 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 13199 mp, lotul 2  în suprafaţă de 8172 mp și lotul 3 în suprafaţă de 1429 mp.

Având în vedere Raportul Serviciului Urbanism și Cadastru nr.  990 /10.01.2018 prin care se propune spre analiză Consiliului Local Sinaia revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 208/23.11.2017 prin care s-a aprobat revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/22.08.2017 și dezmembrarea terenului în suprafaţă de 22800 mp situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Carierelor, tarla 16, parcela 117, nr. cad. 23789, CF nr. 23789,  (zona fostei Cariere), în 3 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 13199 mp, lotul 2  în suprafaţă de 8172 mp și lotul 3 în suprafaţă de 1429 mp.

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare art. 10 și art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu art. 45 alin. (3) și art. 115, alin.(1), lit.b) din;

 CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART.1. – Aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 208/23.11.2017 prin care s-a aprobat revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 130/22.08.2017 și dezmembrarea terenului în suprafaţă de 22800 mp situat în intravilanul oraşului Sinaia, str. Carierelor, tarla 16, parcela 117, nr. cad. 23789, CF nr. 23789,  (zona fostei Cariere), în 3 loturi: lotul 1 în suprafaţă de 13199 mp, lotul 2  în suprafaţă de 8172 mp și lotul 3 în suprafaţă de 1429 mp. Terenul menționat rămane în domeniul public al orașului Sinaia, conform Hotărârii Consiliului Local nr.130/22.08.2017.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire  de către Serviciul Urbanism și Cadastru și Serviciul Buget  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului oraşului Sinaia.

Descarca: HCL_2_2018

Last modified: ianuarie 18, 2018

Comments are closed.