Administrație Publică

HOTARAREA NR. 11 din 30.01.2018

februarie 9, 2018

Privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, parter, apartament nr.1, având număr cadastral 23769-C1- U1, către dna.

Lunka Levai Nicoleta Irina

Având în vedere:

– Expunerea de motive nr. 2324/25.01.2018 întocmită de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.2353/25.01.2018;

– Procesul verbal nr.2317/25.01.2018 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.3776/25.07.2017 al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene;
  • 463, alin.(2) din Codul Fiscal;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. c), alin.(5), lit.b) și art. 123 alin.(1),  coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.9, bl.9A, parter,apartament nr.1, având număr cadastral 23769-C1- U1, intabulat în Cartea Funciară nr. 23769 a localității Sinaia, către d-na. Lunka-Levai Nicoleta Irina, (conform releveului- anexa nr.1) pe care îl deține în prezent conform contractului de închiriere nr.22939/12.12.2005 și a actelor adiționale ale acestuia.

Art.2. – Prețul vânzării este de 115.875,53 lei, din care 1173,82 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul nr.2185/23.01.2018 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

Art.3. – Plata se face astfel :

  • Avans de 46.000lei din valoarea de vânzare precum și a comisionului de 1%, respectiv 46.000 lei + 1173,82lei = 47.173,82 lei;
  • Restul de plată în valoare de 68.701,71 lei, în 36 rate lunare egale, conform graficului nr.2186/23.01.2018, anexa nr.3 la prezenta hotărâre.

 

Art.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

Art.5. – Cheltuielile ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

Art.6. – Terenul cotă indiviză, aferent locuintei, în suprafață de 15,97 mp indiviz din 314mp , se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

Art.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

Art.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL. nr. 11_2018

Last modified: februarie 9, 2018

Comments are closed.