Administrație Publică

HOTARAREA NR. 16 din 30.01.2018

februarie 9, 2018

Privind aprobarea Listei de evenimente proprii ale orașului Sinaia, organizate în anul 2018

Având în vedere  :

– Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia nr. 2464/25.01.2018;

– Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice înregistrat la Primăria orașului Sinaia cu nr. 2465/25.01.2018;

– Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al orașului Sinaia;

Ținând  seama de Hotărârea Consiliului Local nr. 60/2006 privind aprobarea listei de evenimente proprii ale orasului Sinaia, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art.36, alin.(2), lit. d) și alin.(6), lit.a), pct. 1,4,5 si 6, coroborat cu  art. 45, alin.(2) si art. 115, alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Aprobă Lista de evenimente proprii ale orașului Sinaia, organizate în anul 2018, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Împuternicește Primarul orasului Sinaia să modifice și să completeze Anexa cu evenimente noi care pot apărea pe parcursul anului.

ART.3. – Începând cu data intrării în vigoare a prezentei, Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr. 60/2006  cu modificările și completările ulterioare, precum şi alte hotărâri locale care contravin prezentei, îşi încetează aplicabilitatea.

ART.4. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 16_2018

Last modified: februarie 9, 2018

Comments are closed.