Administrație Publică

HOTARAREA NR. 17 din 30.01.2018

februarie 9, 2018

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 1490/16.01.2018 întocmită de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic nr.        1492/16.01.2018;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu prevederile :

– Art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

– Legii 98/2016 privind achizițiile publice locale, cu modificările și completările ulterioare, art.29, alin.(1), pct.d), alin.(3), pct.b) și pct.c);

– Art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b)  din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative cu modificările si completările ulterioare;

În temeiul prevederilor Legii  nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.(2), coroborat cu art.45 alin. (2) și art.115 alin.(1) lit.b);

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART. 1. – Se aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în dosarele :

  1. Dosarul 2136/310/2017 deschis la Judecatoria Sinaia având ca obiect acțiunea în constatare și obligația de a face în proces cu reclamantul SC Perla Sinaia SA ;
  2. Dosarul ce are ca obiect revocarea în parte a HCL. 223/2017, capitolul VIII punctul 3, în proces cu reclamantul Asociația Turistică Sinaia.

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 17_2018

Last modified: februarie 9, 2018

Comments are closed.