Administrație Publică

HOTARAREA NR. 18 din 30.01.2018

februarie 9, 2018

Privind modificarea modelului de Acord de încetare a contractului de lucrări, aprobat prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 236 / 19.12.2017 privind încetarea contractului de lucrări nr. 10765/23.04.2015, încheiat între Orașul Sinaia și Palex Construcții Instalații SRL, având ca obiect “ Construire Spital Orasenesc Sinaia”, la expirarea termenului de executie

Având în vedere:

  • Expunerea de motive nr. 2535 / 26.01.2018 întocmită de Primarul orasului Sinaia;
  • Raportul de specialitate comun nr. 2543/26.01.2018 întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice și Departamentul Juridic prin care se justifică modificarea Acordului  de încetare a contractului de lucrări, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 236 / 19.12.2017;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

In conformitate cu :

  • 1321 din Codul Civil;
  • Hotărârea Guvernului nr. 343/2017 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de construcții și instalații aferente, respectiv Anexa nr. 1, art. 7;

In temeiul  art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45, alin. (2), lit. e) si art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTARĂȘTE :

ART. 1.  – Începand cu data de 01.01.2018, se aprobă modificarea modelului de Acord de încetare a contractului de lucrări aprobat prin art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 236 / 19.12.2017 privind  încetarea contractului de lucrări nr. 10765/23.04.2015, încheiat între Orașul Sinaia și Palex Construcții Instalații SRL, având ca obiect “Construire Spital Orășenesc Sinaia”, ca urmare a expirării termenului de execuție pentru care a fost încheiat, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Celelalte articole ale Hotărârii Consiliului Local nr. 236/19.12.2017 rămân neschimbate.

ART. 3 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Investiții și Achizitii si Departamentul  Juridic, Contencios Administrativ și Administratie publică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului  Sinaia.

Descarca: HCL. nr. 18_2018

Last modified: februarie 9, 2018

Comments are closed.