Administrație Publică

HOTARAREA NR. 20 din 30.01.2018

februarie 9, 2018

Privind acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al drumurilor locale din orașul, pentru CONSTRUIRE FIBRĂ OPTICĂ, RACORDARE 3 SITE-URI ORANGE, LUCRĂRI CONEXE ȘI ORGANIZARE DE ȘANTIER –TRONSONUL BUȘTENI – SINAIA

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 2101 din 22.01.2018 intocmită de membrii Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun acordul Consiliului Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al drumurilor locale din orașul Sinaia – str. Piscul Câinelui,  Piața Unirii, bd. Carol I, str. Octavian Goga, str. Eroilor, bd. Ferdinand (până la str. Pompieri), str. Pompieri, str. Libertății, Calea Brașovului, str. Cumpătu, str. Zamora, pentru construire fibră optică, racordare 3 site-uri Orange, lucrări conexe și organizare de șantier – Tronsonul Bușteni – Sinaia;

– Raportul de specialitate nr. 2103/22.01.2018 întocmit de  Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul aparatului  de specialitate al Primarului orasului Sinaia;

            – Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr.  113/21.07.2015, care prevede că pe domeniul public al oraşului Sinaia montarea reţelelor tehnico-edilitare şi a echipamentelor tehnice aferente care fac parte din sistemele de alimentare cu apă-canalizare, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, a automatelor pentru semnalizare rutieră şi altele de această natură, ce umează a fi executate, inclusiv prin extinderea celor existente, se va face prin amplasarea lor numai în subteran;

– Cererea nr. 33663/15.12.2017 a S.C. ORANGE ROMÂNIA S.A;

– Avizul nefavorabil al Comisiei de Urbanism;

În conformitate cu prevederile :

– Legii nr.50/1991, republicată cu modificările și completările ulterioare, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;

–  Legii 350/2001 privind urbanismul și amenajarea teritoriului ;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin.(3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

ART.1. – Consiliul Local al Orașului Sinaia în calitate de administrator al drumurilor locale din orașul Sinaia – str. Piscul Câinelui, str. Piața Unirii, bd. Carol I, str. Octavian Goga, str. Eroilor, bd. Ferdinand (până la str. Pompieri), str. Pompieri, str. Libertății, Calea Brașovului, str. Cumpătu, str. Zamora, își exprimă ACORDUL NEFAVORABIL pentru CONSTRUIRE FIBRĂ OPTICĂ, RACORDARE 3 SITE-URI ORANGE, LUCRĂRI CONEXE ȘI

ORGANIZARE DE ȘANTIER – TRONSONUL BUȘTENI – SINAIA, deoarece soluția

propusă nu respectă Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr.  113/21.07.2015, care prevede că pe domeniul public al oraşului Sinaia montarea reţelelor tehnico-edilitare şi a echipamentelor tehnice aferente care fac parte din sistemele de alimentare cu apă-canalizare, energie electrică, gaze naturale, telecomunicaţii, a automatelor pentru semnalizare rutieră şi altele de această natură, ce umează a fi executate, inclusiv prin extinderea celor existente, se va face prin amplasarea lor numai în subteran.

ART.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și Direcția Poliție Locală.

Descarca: HCL. nr. 20_2018

Last modified: februarie 9, 2018

Comments are closed.