Administrație Publică

HOTARAREA NR. 4 din 30.01.2018

februarie 9, 2018

Privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul  aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia, pentru anul 2018

Având în  vedere  :

  • Expunerea de motive nr.32.371/08.12.2017 a Primarului orașului Sinaia ;
  • Raportul 921/10.01.2018 întocmit de  Serviciul de Buget si Resurse Umane prin care se propune aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate  al Primarului, pentru anul 2018 ;
  • avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al orasului Sinaia ;

În conformitate cu  prevederile :

  • a 23, alin.(2), lit.b) din Legea nr. 188/1999 privind Statutul Funcționarilor Publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr.7660/2006 privind aprobarea instrucțiunilor pentru elaborarea planului de ocupare a funcțiilor publice;

Văzând adresa nr. 68119/2017  a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici București, înregistrată la Primaria orașului Sinaia sub nr. 842/10.01.2018;

In temeiul Legii nr.215/2001  privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin. (2), lit. a),  coroborat cu art. 45, alin. (1) și art. 115, alin.(1), lit. b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia pentru anul 2018, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul de Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL nr. 4_2018

Last modified: februarie 9, 2018

Comments are closed.