Administrație Publică

HOTARAREA NR. 5 din 30.01.2018

februarie 9, 2018

Privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrǎri de interes local, pentru anul 2018 pentru repartizarea orelor de muncǎ beneficiarilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare

Având în vedere Expunerea de motive nr.1128/11.01.2018 privind aprobarea planului de acţiuni sau de lucrǎri de interes local, pentru anul 2018 pentru repartizarea orelor de muncǎ beneficiarilor Legii nr.416/2001;

Luând în considerare Raportul de specialitate al Serviciului Public de Asistenţǎ Socialǎ din subordinea Consiliului Local Sinaia, nr.1158/12.01.2018;

Având în vedere prevederile art.6, alin.(7) din Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, precum și ale  art.28 din  Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice  de aplicare a Legii nr.416/2001;

În temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publicǎ localǎ, republicatǎ, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, art. 36, alin.(2), lit. d), coroborat cu art. 45, alin.(1) si art. 115 alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E : 

ART.1. –  Aprobă Planul de acţiuni sau de lucrǎri de interes local, pentru anul 2018, pentru repartizarea orelor de muncǎ, beneficiarilor de ajutor social, prevǎzut în Anexa nr.1, parte integrantǎ din prezenta hotǎrâre.

ART. 2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Public de Asistență Socială.

Plan de acţiuni sau lucrǎri de interes local,

                     întocmit în conformitate cu prevederile art.6, alin.(7) din Legea nr.416/2001       

 

Pentru sumele acordate ca ajutor social, conform prevederilor Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificǎrile şi completǎrile ulterioare, persoanele majore apte de muncǎ din familia beneficiarǎ, desemnate prin dispoziţie a primarului, vor presta lunar, acţiuni sau lucrǎri de interes local, conform urmatorului Plan anual de acţiuni sau lucrǎri de interes local, aprobat prin Hotărâre de Consiliu, fǎrǎ a se depǎşi regimul normal de lucru şi cu respectarea normelor de securitate şi igienǎ a muncii.

Potrivit legii, obligaţia de a presta acţiuni sau lucrǎri de interes local, poate fi transferatǎ altor persoane din familie, cu acordul primarului, în situaţia în care persoana nominalizatǎ sǎ presteze orele de muncǎ în folosul comunitǎţii, se aflǎ în incapacitate temporarǎ de muncǎ sau şi-a pierdut total ori parţial capacitatea de muncǎ.

A. Persoanele apte de muncǎ din familiile beneficiare de ajutor social, vor presta orele de muncǎ în folosul comunitǎţii, sub supravegherea unui reprezentant al S.C. Sinaia Forever S.R.L., societate al cǎrei acţionar majoritar este Consiliului Local Sinaia şi care desfǎşoarǎ activitǎţi privind prestarea de servicii comunitare de utilitate publicǎ de administrare a domeniului public şi privat al oraşului Sinaia.

 

1) Administrarea, întreţinerea şi amenajarea spaţiilor verzi (parcuri, zone de agrement ale oraşului, scuarurile dintre ansamblurile de clǎdiri, precum şi spaţiile şi imobilele aparţinând instituţiilor publice):

– lucrǎri de salubrizare în curtea primǎriei şi a altor instituţii publice (spitale, grǎdiniţe, şcoli, de culturǎ etc);

– lucrǎri de refacere şi menţinere în condiţii de igienǎ a zonelor verzi din parcuri, zone verzi din cadrul instituţiilor publice de culturǎ, educaţie şi învǎţǎmânt, zone verzi aferente aliniamentelor stradale;

– realizarea activităţilor de amenajare a spaţiilor verzi cu flori, arbuşti şi arbori;

– lucrǎri de toaletare şi tǎiere copaci şi pomi de pe raza oraşului Sinaia, strângerea, încărcarea şi descǎrcarea din mijlocul de transport, a materialului lemnos rezultat;

– întreţinerea zonelor verzi prin cosire, plivitul buruienilor şi depozitarea lor la marginea zonei de lucru, în grǎmezi, strângerea şi încărcarea materialului rezultat, în vederea transportǎrii acestuia;

– activitǎţi de montare a mobilierului stradal (aparate de joacǎ pentru copii, panouri de prezentare, coşuri de gunoi, mese de şah, bǎnci, etc);

– înfiinţarea de noi segmente de spaţii verzi, în vederea extinderii fondului vegetal al oraşului;

– lucrǎri de amenajare a patinoarului din parcul “Dimitrie Ghica”;

– lucrǎri de curǎţenie pe lângǎ containere;

Aceste activitǎţi se realizeazǎ conform normelor tehnologice, în funcţie de necesitǎţi, sezon şi cu frecvenţa impusǎ de condiţiile climatice.

Lucrǎrile care se efectueazǎ în domeniul de activitate al spaţiilor verzi sunt executate manual, prin intermediul uneltelor de lucru (sape, greble, casmale, topoare, târnǎcoape etc.).

 

2) Administrarea şi întreţinerea drumurilor şi strǎzilor:

– lucrǎri de întreţinere a acostamentului pe lungimea drumurilor, aleilor, scuarurilor, rigolelor de pe raza oraşului Sinaia, prin curǎţirea de deşeuri, gunoaie, resturi vegetale, mǎrǎcinişuri;

– îndepǎrtat zǎpada, spart gheaţa, şi împrǎştierea materialelor antiderapante, cu mijloace manuale, de pe scǎri, trotuarul din faţa primǎriei şi aleile cǎtre instituţiile publice, de pe aleile din parcuri şi  locurile de joacǎ pentru copii, special amenajate;

 

– curǎţarea şanţurilor de scurgere de pe domeniile publice, îndepǎrtarea mâlului şi a altor resturi rǎmase în aceste zone ca urmare a scurgerii apei rezultate din precipitaţii (ploi, topirea zǎpezii);

– lucrǎri de curǎţare manualǎ a albiei râurilor, pârâurilor, de pe raza oraşului;

– activitǎţi de sǎpǎturi, încǎrcat, descǎrcat pamânt rezultat din aceste lucrǎri, la rigole;

– amenajarea domeniului public pentru evenimente deosebite;

 

3) Întreţinerea şi administrarea fondului imobiliar:

– executǎ lucrǎri de întreţinere, reparare, consolidare şi reabilitare a fondului imobiliar aflat în proprietatea oraşului Sinaia, lucrǎri care nu necesitǎ forţǎ de muncǎ calificatǎ);

– activitǎţi de demolare, selectarea materialelor refolosibile şi transportul acestora cǎtre locuri special amenajate;

– pregǎtirea spaţiilor, în vederea redǎrii unei noi destinaţii;

– activitǎţi de igienizare a locuinţelor din fondul locativ de stat, ocupate de persoane vârstnice dependente, fǎrǎ familie;

 

4) Amplasarea şi întreţinerea spaţiilor publicitare şi terminalelor:

întreţinerea şi curǎţarea panourilor publicitare, a  staţiilor mijloacelor de transport şi spaţiilor aflate pe domeniul public şi privat al oraşului Sinaia, destinate parcǎrii microbuzelor/autobuzelor care efectueazǎ transport de persoane prin curse regulate;

– adunat gunoaie, curǎţat zǎpada, spart gheaţa din staţiile auto;

– amplasarea de panouri publicitare sau bannere, în zone autorizate;

 

5) Activitatea de desfiinţare pe cale administrativǎ a construcţiilor ilegale de pe domeniul public şi privat:

– ajutǎ la demolarea construcţiilor, panourilor, garajelor, chioşcurilor, edificate ilegal pe domeniul public şi privat al oraşului;

 

6) Administrarea şi întreţinerea cimitirului

– activitǎţi de întreţinere cimitir, zilnice – mǎturarea aleilor, colectarea hârtiilor şi gunoaielor din afara gardului cimitirului, colectarea gunoaielor din coşurile din incinta cimitirului, de pe alei, de pe morminte (resturi vegetale, hârtii, sticle etc) şi transportul acestora la rampa de gunoi;

– tǎierea vegetaţiei  din alei, crescutǎ necontrolat;

– activitǎţi periodice:  repararea şi vopsirea bǎncilor, coşurilor de gunoi şi a gardului împrejmuitor, vǎruirea aleilor, diverse reparaţii;

 

7) Activitǎţi de întreţinere şi reparaţii a spaţiului cu destinaţia de arhivǎ a primǎriei:

activitǎţi de curǎţenie, reparaţii rafturi;

B. Persoanele apte de muncǎ din familiile beneficiare de ajutor social, vor putea presta orele de muncǎ în folosul comunitǎţii şi în cadrul Primăriei sau la Centrul Cultural «Carmen Sylva», sub supravegherea unui reprezentant al acestora

1) Întreţinerea şi amenajarea spaţiilor din sediul instituţiei

– lucrări de întreţinere şi igienizare în interiorul instituţiei;

– lucrări de amenajare în interior;

– activitǎţi de selectare şi ordonare dosare

Descarca: HCL. nr. 5_2018

Last modified: februarie 9, 2018

Comments are closed.