Administrație Publică

HOTARAREA NR. 8 din 30.01.2018

februarie 9, 2018

Privind vânzarea apartamentului ANL situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.1, apartament nr.6, având număr cadastral 24387-C1- U6, către Tudor Ioana Lucica

  Având în vedere:

– Expunerea de motive nr.2323/25.01.2018 întocmită de Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia ;

– Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.2435/25.01.2018;

– Procesul verbal nr.2317/25.01.2018 al Comisiei pentru vânzarea locuințelor construite prin ANL în orașul Sinaia ;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile:

  • Legii nr.152 privind inființarea Agenției Naționale pentru Locuințe – republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 10 alin. (1), (2), lit. a) – g);
  • Hotărârii de Guvern nr.962/2001 de aprobare a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordinului nr.3776/25.07.2017 al ministrului dezvoltării regionale, administrației publice și fondurilor europene;
  • 463, alin.2 din Codul Fiscal;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36, alin.(2), lit. c), alin.(5), lit.b) și art. 123 alin.(1),  coroborate cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b),

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

ART.1. – Aprobă vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Brândușelor nr.11, bl.9B, et.1, apartament nr.6, având număr cadastral 24387-C1- U6 , intabulat în Cartea Funciară nr. 24387 a localității Sinaia, către d-na Tudor Ioana Lucica, (conform releveului- anexa nr.1) pe care-l deține în prezent conform contractului de închiriere nr.22996/12.12.2005 și a actelor adiționale ale acestuia.

ART.2. – Prețul vânzării este de 109634,26 lei, din care 1191,68 lei este comisionul de 1%,  conform Fișei de calcul nr.2182/23.01.2018 , anexa nr.2 la prezenta hotărâre.

ART.3. – Plata se face astfel :

  • Integral pâna la data semnării contractului de vânzare – cumpărare.

ART.4. – Contractul de vânzare – cumpărare se va încheia în termen de maxim 15 zile lucrătoare de la data adoptării prezentei hotărâri, în caz contrar hotărârea devenind nulă.

 

ART.5. – Cheltuielile ocazionate de perfectarea contractului de vânzare – cumpărare în fața notarului public și intabulării ulterioare a apartamentului în Cartea Funciară vor fi suportate de cumpărător.

ART.6. – Terenul cotă indiviză aferent locuinței, în suprafață de 16,33 mp indiviz din 314 mp, se atribuie cumpărătorului în folosință pe toată durata de existență a construcției. Cumpărătorul are obligația de plată a taxei pentru terenul aflat în folosință, potrivit art.463, alin.2 din Codul Fiscal.

ART.7. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia, să semneze contractul de vânzare – cumpărare în fața notarului public.

ART.8. – Comisia pentru vânzarea locuințelor ANL, Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă și Serviciul Buget vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL. nr. 8_2018

Last modified: februarie 9, 2018

Comments are closed.