Administrație Publică

HOTARAREA NR. 21 din 15.02.2018

martie 1, 2018

Privind elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018      

Având în vedere expunerea de motive nr.1271/12.01.2018 întocmită de iniţiatorul Proiectului de hotărâre şi  raportul de specialitate nr. 1272 din 12.01.2018 prin care Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul  aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia  propune aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2018.

Văzând avizul comisiei de specialitate.

În baza  Legii nr.2 a bugetului de stat pe anul 2018 ;

În conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată cu modificările şi completările ulterioare, art.36 alin.(2), litera  b), coroborat cu art.45 alin.(2), lit.a) și art.115 alin.(1) lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. –  Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al orașului Sinaia, pe anul 2018, conform anexelor 1, 2 și 3, astfel :

  1.   TOTAL VENITURI :                                                                   27.867.500 lei         
  2.    TOTAL CHELTUIELI :                                                              29.642.600 lei

 Art.2. – Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al activităților finanțate integral sau parțial din bugetul local, conform anexelor 4 si 5.

Art.3. – Aprobă utilizarea excedentului bugetului local, în sumă de 1.775.098 lei, rezultat la 31.12.2017, pentru finanțarea unor obiective de investiții  conform Anexei nr.6.

Art.4. – Lucrările de reparații curente, investiții și achiziții de bunuri și servicii la activitatea ”Invățământ”, ”Sănătate”, ”Cultură, Recreere, Religie” se vor realiza și achita de către Primaria orașului Sinaia de la capitolul 65.02 , 66.02 si 67.02.

Art.5. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL_21_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.