Administrație Publică

HOTARAREA NR. 22 din 15.02.2018

martie 1, 2018

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru SINAIA FOREVER SRL.

Având in vedere :

            – Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, nr. 4029/09.02.2018;

– Nota de fundamentare nr.616/07.02.2018 înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 4031/09.02.2018, întocmită de Administratorul SC. Sinaia Forever SRL.privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;

– Adresa  SC. Sinaia Forever SRL nr. 616/07.02.2018, înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 3898/08.02.2018;

– Avizul comisiei de specialitate;

În conformitate cu :

–  Ordonanţa Guvernului nr. 26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

– Ordinul Ministrului de Finanţe nr.  3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

– Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

–  Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

–  Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  art.19;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. a) si alin.(3), lit. c), coroborat cu art.45 alin. (2), lit. a) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare ;

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  : 

Art.1. – Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC. SINAIA FOREVER SRL. pe anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel :

  1. VENITURI TOTAL          012,00 mii lei
  2. CHELTUIELI TOTAL 998,21 mii lei

Art.2. – Aproba Programul anual al Achizitiilor publice pe anul 2018, anexă la prezenta hotărâre.

Art.3. – SC. SINAIA FOREVER  SRL., prin reprezentanţii săi legali, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

Descarca: HCL_22_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.