Administrație Publică

HOTARAREA NR. 23 din 15.02.2018

martie 1, 2018

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 pentru TRANSPORT URBAN SRL

Având în vedere :

            – Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia, nr. 3895/09.02.2018;

– Raportul de specialitate nr. 290/09.02.2018 înregistrat la Primăria orașului Sinaia cu nr. 3986/09.02.2018, întocmit de Administratorul – Director General al SC. Transport Urban SRL. privind bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018;

– Adresa  SC. Transport Urban SRL. nr. 289/09.02.2018, înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 3984/09.02.2018;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu :

–  Ordonanţa Guvernului nr. 26/21 august 2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară;

– Ordinul Ministrului de Finanţe nr.  3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;

– Legea nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

–  Legea nr. 2/2018 privind bugetul de stat pe anul 2018;

– Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,  art.19;

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2), lit. a) si alin.(3), lit. c), coroborat cu art.45 alin. (2), lit. a) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr.  215/2001 privind administraţia publică locală, republicata, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

Art.1. – Aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al SC. TRANSPORT URBAN SRL. pe anul 2018, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, astfel :

  1. VENITURI TOTAL          14105 mii lei
  2. CHELTUIELI TOTAL    11367 mii lei

Art.3. – SC. TRANSPORT URBAN SRL., prin reprezentanţii săi legali, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL_23_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.