Administrație Publică

HOTARAREA NR. 24 din 15.02.2018

martie 1, 2018

privind modificarea poziției 9 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 3/30.01.2018 privind impozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite cu până la 500%

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr.3940/08.02.2018, întocmită de inițiatorul proiectului de hotărâre ;
  • Raportul de specialitate nr.3941 din 08.02.2018  al Serviciului Buget si Resurse

Umane  din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia ;

  • Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 3/30.01.2018 privind impozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite cu până la 500%;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu art. 489, al. (5) din Legea 227/08.09.2015 – Codul Fiscal;

În temeiul art. art. 36, alin. (2), lit. b),  coroborat cu art. 45, alin. (2), lit.c) și art. 115, alin. (1), lit. b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E  :

 Art.1. – Aprobă modificarea poziției 9 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 3/30.01.2018 privind impozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite cu până la 500%, care va avea următorul conținut:

Nr.

crt.

Nume și prenume proprietar Adresa imobil Punctaj total obținut Punctaj de referință  

Punctaj procen-tual

 

Procent de majorare impozit

     9

 

Manda Alexandru și Constanța

 

str. Horia, Cloșca și Crișan nr. 4 92 100 92% 500%


Art.2. –  
Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și   Resurse Umane din cadrul Primariei Oraș  Sinaia.

 

Descarca: HCL_24_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.