Administrație Publică

HOTARAREA NR. 26 din 15.02.2018

martie 1, 2018

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Având în vedere :

  • expunerea de motive nr. 4166 din 12.02.2018 întocmită de membrii Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente şi raportul de specialitate nr. 4170 din 12.02.2018, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primariei oraşului Sinaia

În conformitate cu :

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, repubicat;
  • 4 și art. 22 din Legea nr. 213/17.11.1998 – privind bunurile proprietate publică;
  • 10 si art. 36, alin (2), lit. c), coroborate cu art.45 alin.(3)  din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (1)  și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art.2. –  Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ANEXĂ LA HCL nr.26/15.02.2018

 

INVENTAR DOMENIUL PRIVAT ORAŞ SINAIA 

NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI ELEMENTE DE IDENTIFICARE SUPRAFATA (MP.) OBSERVAŢII
1. Teren Aleea Arţarului fn, lot 3 155,00 mp  
2. Teren Calea Codrului nr. 14A, lot 1 78,00 mp  
3. Teren Str. Cuza Vodă,  nr. 10 295 mp indiviz din 445 mp  
4. Teren Calea Braşovului nr. 4B 2083 mp

Descarca: HCL_26_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.