Administrație Publică

HOTARAREA NR. 27 din 15.02.2018

martie 1, 2018

privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 155 mp, situat în Sinaia,  Aleea Arțarului FN, lot 3

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 2197 din 23.01.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente;

– Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 2199 / 23.01.2018 prin care supune analizei Consiliului Local al orașului Sinaia aprobarea raportului de evaluare asupra terenului in suprafata de 155 mp, situate in Sinaia, Aleea Arțarului FN, lot 3, şi vânzarea acestuia prin licitație publică deschisă;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Loacal ;

În conformitate cu :

  • 551, al. (1) și art. 553 al. (1) din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;
  • 123, al. (2) din Legea 215/2001, republicată, cu completările şi modificările ulterioare, privind administraţia publică locală;

            În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115 alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 155 mp, situat în Sinaia, Aleea Arțarului FN, lot 3.

Art.2. – Aprobă vânzarea  prin licitație publică a terenului în suprafaţă de 155 mp, situat în Sinaia, Aleea Arțarului FN, lot 3, conform planului de situaţie din anexa 1.

Art.3. – Aprobă documentaţia pentru licitaţie conform anexelor 2,3 și 4.

Art.4. – Preţul de pornire a licitației este de 70 euro/mp, la care se adaugă TVA.

Art.5. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen maxim de 6 luni de la data adjudecării terenului prin licitație publică.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul orașului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

Art.8. – Câștigatorul licitației are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

 

Descarca: HCL_27_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.