Administrație Publică

HOTARAREA NR. 29 din 15.02.2018

martie 1, 2018

privind aprobarea vânzării fără licitație publică a terenului în suprafață de 295 mp indiviz din 445 mp, situat în Sinaia, Str. Cuza Vodă nr. 10,  prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numiţii Munteanu Ana, Enache Petre şi Ion Silvana Andreea, în cote indivize, conform art. 123, alin. (3) si alin. (4) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare

 

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 4168 din 12.02.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun aprobarea raportului de evaluare asupra terenului în suprafaţă de 295 mp indiviz din 445 mp, situat în Sinaia, Str. Cuza Vodă nr. 10 şi vânzarea fără licitație publică a acestuia prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numiţii Munteanu Ana, Enache Petre şi Ion Silvana Andreea, conform art. 123, alin. (3) si alin. (4) din Legea 215/2001 privind Administrația Publică Locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;
  • Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 4172 din 12.02.2018;

–    Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu art. 123, alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind           administraţia   publică locală, republicată, cu completările şi modificările ulterioare;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările    și completările ulterioare,  art. 36 alin. (2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115        alin.(1), lit.b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare a terenului în suprafaţă de 295 mp indiviz din 445 mp, situat în Sinaia, Str. Cuza Vodă nr. 10.

Art.2. – Aprobă vânzarea  fără licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 295 mp indiviz din 445 mp, situat în Sinaia, Str. Cuza Vodă nr. 10, prin exercitarea dreptului de preemțiune de către numiţii Munteanu Ana, Enache Petre şi Ion Silvana Andreea, în cote indivize, teren identificat  conform planului de situaţie din anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. – Aprobă preţul de vânzare a terenului, respectiv 75 euro/mp (la care se adaugă TVA), conform raportului de evaluare, anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre            (preţul de vânzare va fi stabilit la cursul valutar al B.N.R, leu-euro, din ziua efectuării plății).

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

 Art.5. – În termen de 15 zile de la data adoptării prezentei hotărâri,numiţii Munteanu Ana, Enache Petre şi Ion Silvana Andreea vor fi notificaţi, aceştia putându-și exprima opțiunea de           cumpărare în termen de 15 zile de la primirea notificării.

 Art.6. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de 6 luni de la data prezentei hotărâri.

 Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumpărare în faţa notarului public.

 Art.8. – Numiţii Munteanu Ana, Enache Petre şi Ion Silvana Andreea au obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi înscrierii terenului în cartea funciară, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului   public.

 Art.9. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului oraşului Sinaia.

 

Descarca: HCL_29_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.