Administrație Publică

HOTARAREA NR. 32 din 15.02.2018

martie 1, 2018

Privind cesionarea contractului de concesiune nr. 7405/26.04.2006 și actului adițional nr. 8487 din 12.04.2010, ce are ca obiect terenul în suprafață de 252 mp,   situat în Sinaia,  str. Gențiana nr. 2B

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 4049 din 09.02.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun cesionarea contractului de concesiune nr. 7405/26.04.2006 și actului adițional nr. 8487 din 12.04.2010, ce are ca obiect terenul în suprafață de 252 mp, situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2B;
  • Raportul 4050/ 09.02.2018 întocmit de Serviciului Urbanism şi Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia;
  • Contractul de vânzare nr. 95/23.01.2018, autentificat de Biroul Notarului Public Mariana Vasiu din Azuga;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

– Art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

– Art.1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009;

În temeiul Legii nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu

completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin.(3) și art. 115, alin.(1), lit.b) ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 Art.1. –  Aprobă cesionarea către ROTAR FLORIN VASILE  și ROTAR MARIA MAGDALENA,  a contractului de concesiune nr. 7405/26.04.2006 și actului adițional nr. 8487 din 12.04.2010, ce are ca obiect terenul în suprafață de 252 mp,   situat în Sinaia, str. Gențiana nr. 2B, ca urmare a contractului de vânzare nr. 95/23.01.2018.

Art.3. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune la contractul de concesiune nr. 7405/26.04.2006.

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL_32_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.