Administrație Publică

HOTARAREA NR. 33 din 15.02.2018

martie 1, 2018

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 223/19.12.2017 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 3830 din 08.02.2018 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 223/19.12.2017 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 3834 / 08.02.2018 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 223/19.12.2017 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 223/19.12.2017 pentru stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.(2), litera b), coroborat cu art. 45 alin.(2) și art. 115 alin.(1), lit. b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobă eliminarea taxelor prevazute la pct. 17 și 18, cap. V, anexa 1, din Hotărârea Consiliului Local nr. 223/19.12.2017 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2018.

Art.2. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia.

Descarca: HCL_33_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.