Administrație Publică

HOTARAREA NR. 34 din 15.02.2018

martie 1, 2018

Privind aprobarea documentației  tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici-faza  Studiu de Fezabilitate pentru obiective mixte de investiție în cadrul proiectului “EFICIENTA ENERGETICĂ ȘI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ ”-SINAIA, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1), POR/2018/3/3.1/C/1/BI (Cod nr. POR/301/3/1) și POR/2018/3/3.1/C/1/ÎȚI (Cod nr. POR/302/3/1), aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public

Având în vedere Expunerea de motive nr. 3610/07.02.2018, precum și Raportul de specialitate nr.3611/07.02.2018, întocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici – faza Studiu de  Fezabilitate pentru obiective mixte de investiție în cadrul proiectului „EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ ”-SINAIA;

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. 4, lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

  Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică –faza Studiu de  Fezabilitate pentru  obiective mixte de investiție în cadrul proiectului „ EFICIENTA ENERGETICĂ ȘI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ ”-SINAIA, conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

Art. 2. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici, pentru obiective mixte de investiție în cadrul proiectului „ EFICIENTA ENERGETICA ȘI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ ”-SINAIA, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3-Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1-Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul de Politici Publice și Serviciul Investiții, Patrimoniu și Protecție Civilă.

Descarca: HCL_34_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.