Administrație Publică

HOTARAREA NR. 35 din 15.02.2018

martie 1, 2018

Privind aprobarea documentației  tehnico-economice faza PT  + DTAC + DDE, în cadrul obiectivului de investiție aferent proiectului “EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ”- SINAIA, în vederea finanțării acestuia în cadrul apelului de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1), POR/2018/3/3.1/C/1/BI (Cod nr. POR/301/3/1) şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI (Cod nr. POR/302/3/1), aferent Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

Având în vedere Expunerea de motive nr. 4559 / 15.02.2018, precum și Raportul de specialitate nr. 4622 / 15.02.2018,  întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico-economice faza PT  + DTAC + DDE pentru obiectivul de investiție „EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ”- SINAIA;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si alin.( 4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE : 

 Art. 1. – Se aproba documentatia tehnico-economica – faza PT + DTAC + DDE,  pentru obiectivul de investitii ”Eficienta energetica si extindere iluminat in zona istorica” –  Sinaia,  conform  Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare, in vederea finantarii acestuia in cadrul  Programului Operational Regional 2014-2020,  Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public, apel de proiecte POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni (Cod nr. POR/300/3/1), POR/2018/3/3.1/C/1/BI (Cod nr. POR/301/3/1) şi POR/2018/3/3.1/C/1/ITI (Cod nr. POR/302/3/1).

Art. 2 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia prin serviciile de specialitate .

 

Descarca: HCL_35_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.