Administrație Publică

HOTARAREA NR. 36 din 15.02.2018

martie 1, 2018

DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

PROIECT: „ Eficiența energetică și extindere iluminat în zona istorică ” – Sinaia 

Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Operațiunea C  – Iluminat public

Apel de proiecte nr: POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni, POR/2018/3/3.1/C/1/BI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI     

Având în vedere Expunerea de motive nr. 4590 / 15.02.2018, precum si Raportul de specialitate nr. 4628 / 15.02.2018, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea proiectului „Eficiența energetică și extindere iluminat in zona istorică” – Sinaia  și a cheltuielilor aferente acestuia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit. b) și alin.( 4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. – Se aprobă proiectul „Eficienta energetica si extindere iluminat in zona istorica” – Sinaia în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public, Apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Eficiența energetică și extindere iluminat în zona istorică” – Sinaia, în cuantum de 11.834.217,80 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 236.684,35 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficiența energetică și extindere iluminat in zona istorică” – Sinaia .

Art. 4. –  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Eficiența energetică și extindere iluminat in zona istorică” – Sinaia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local.

Art. 5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. – Se împuternicește domnul OPREA VLAD GHEORGHE – Primarul orasului, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele ORAȘULUI SINAIA.

Art. 7. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Art. 8. –   Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local  Oras Sinaia şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Sinaia.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 15 februarie 2018 cu un număr de  17 voturi ”pentru”, din totalul de 17 consilieri / membri prezenţi.

Descarca: HCL_36_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.