Administrație Publică

HOTARAREA NR. 36 din 15.02.2018

martie 1, 2018

DE APROBARE A PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE PROIECT

PROIECT: „ Eficiența energetică și extindere iluminat în zona istorică ” – Sinaia 

Axa prioritară 3 –  Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon

Prioritatea de investiții: 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor

Operațiunea C  – Iluminat public

Apel de proiecte nr: POR/2018/3/3.1/C/1/7Regiuni, POR/2018/3/3.1/C/1/BI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI     

Având în vedere Expunerea de motive nr. 4590 / 15.02.2018, precum si Raportul de specialitate nr. 4628 / 15.02.2018, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea proiectului „Eficiența energetică și extindere iluminat in zona istorică” – Sinaia  și a cheltuielilor aferente acestuia;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit. b) și alin.( 4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 

Art. 1. – Se aprobă proiectul „Eficienta energetica si extindere iluminat in zona istorica” – Sinaia în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public, Apelul de proiecte nr. POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI si POR/2018/3/3.1/C/1/ITI.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului „Eficiența energetică și extindere iluminat în zona istorică” – Sinaia, în cuantum de 11.834.217,80 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 236.684,35 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului „Eficiența energetică și extindere iluminat in zona istorică” – Sinaia .

Art. 4. –  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului „Eficiența energetică și extindere iluminat in zona istorică” – Sinaia, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local.

Art. 5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. – Se împuternicește domnul OPREA VLAD GHEORGHE – Primarul orasului, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele ORAȘULUI SINAIA.

Art. 7. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Art. 8. –   Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local  Oras Sinaia şi publicare pe site-ul propriu al Primăriei Oraşului Sinaia.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 15 februarie 2018 cu un număr de  17 voturi ”pentru”, din totalul de 17 consilieri / membri prezenţi.

Descarca: HCL_36_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support