Administrație Publică

HOTARAREA NR. 37 din 15.02.2018

martie 1, 2018

Privind aprobarea proiectului  ,,Schimb Internațional de elevi Sinaia- Kușadasi-  Să cunoaștem Sinaia’’ 

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia înregistrată sub nr. 4274/13.02.2018 și Raportul de specialitate al  Departamentului Politici Publice nr. 4275/13.02.2018  prin care se propune realizarea unui schimb internațional de elevi româno-turc;

În conformitate cu adresa Primăriei orașului Kușadasi nr. 454/ 08 ianuarie 2018;

În baza Hotărârii Consiliului Local  nr. 84 /13.05.2009 privind înfrățirea orașului Sinaia cu orașul Kușadasi din Turcia;

Văzând avizul comisiei de speciliatate a Consiliului local;

În temeiul  Legii 215/2001, republicată, privind administraţia publică locală art. 36, alin.(2), litera d), coroborat cu  art. 45, alin.(1) și art.115, alin.(1), litera b),

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. –  Aprobă realizarea proiectului “Schimb Internațional de elevi Sinaia- Kusadasi- Să cunoaștem Sinaia”.

Art. 2. –  Aprobă efectuarea de cheltuieli conexe organizării evenimentului  în cuantum 3000 lei.

Art. 3.  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Departamentul Politici Pubice și Serviciul Buget și Resurse Umane

Descarca: HCL_37_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.