Administrație Publică

HOTARAREA NR. 38 din 15.02.2018

martie 1, 2018

privind aprobarea calendarului de programe / activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia aferent anului 2018

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr.4362/13.02.2018 întocmită de Primarul orașului Sinaia;

– Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 4363/13.02.2018;

– Adresa nr. 4323/13.02.2018 a Centrului Cultural ”Carmen Sylva”;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

Ţinând cont de prevederile:

  • Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ordonanței 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. a) și lit.d)  alin. (6), lit.a), pct.4, coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin.(1) lit.b)  din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă calendarul de programe / activități culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia aferent anului 2018, anexă la prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă alocarea bugetară necesară desfășurării programelor și activităților din cadrul calendarului menționat la art.1.

Art.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de reprezentanții legali ai Centrului Cultural Carmen Sylva și Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul aparatului de specialitate al Primaului orașului Sinaia.

 

Descarca: HCL_38_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.