Administrație Publică

HOTARAREA NR. 39 din 15.02.2018

martie 1, 2018

Privind aprobarea listei competitiilor si activitatilor de pregatire, pentru anul 2018, organizate de Clubul Sportiv Carpati Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 4378/13.02.2018 a Primarului Orasului Sinaia;
  • Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 4381/13.02.2018;
  • Avizul comisiei de specialitate.

În conformitate cu prevederile :

  • Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice republicata;
  • Ordonantei 51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legii nr. 69/2000 – legea educației fizice, cu modificarile și completările ulterioare;
  • Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere in aplicare a dispozițiilor Legii nr. 69/2000;

Ținând cont de prevederile  art.36, alin.( 2),  lit. d) și  alin 6, lit a), pct. 5 si 6 și art. 115 alin.(1) lit.b) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicată;

În temeiul art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala republicată;

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

Art.1. –  Aprobă calendarul de competiții și activități de pregatire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia, aferente anului 2018, conform Anexa 1  la prezenta hotărâre.

Art.2. –  Aproba alocarea bugetară necesară desfășurării competițiilor și activităților menționate la art.1, Anexa 1.

Art.3.  – Hotărârea va fi comunicată compartimentelor de specialitate și instituțiilor interesate.

Art. 4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către Clubul Sportiv Carpați Sinaia.

Descarca: HCL_39_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.