Administrație Publică

HOTARAREA NR. 40 din 15.02.2018

martie 1, 2018

pentru aprobarea Programului de îmbunatatire a eficienței energetice la nivelul orașului Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive nr. 4538 din 15.02.2018, întocmită de Primarul orașului Sinaia;
  • Raportul de specialitate nr. 4540 din 12.02.2018 al Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei orașului Sinaia, prin care se propune aprobarea Programului de Îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul orașului Sinaia;
  • Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile legale:

– Legea 121/2014 privind eficienţa energetică, cu modificările și completările ulterioare;

– HG nr. 1069/2007 pentru aprobarea Strategiei Energetice a României 2007 – 2020, actualizată pentru perioada 2011- 2020;

– HG nr. 163/2004 Strategia naţională în domeniul eficienţei energetice;

– HG nr. 1460/2008 – Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă a României – Orizonturi

2013-2020-2030;

– HG nr. 882/2004 – Strategia naţională privind alimentarea cu energie termică a localităţilor prin sisteme de producere şi distribuţie centralizate;

– Hotărârea Guvernului nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazate pe cererea de energie termică;

– Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată;

În temeiul   art. 36 alin.(2), lit. b) și alin.( 4), lit. e), coroborat cu art. 45 alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. –  Se aprobă Programul de îmbunătățire a eficienței energetice la nivelul orașului Sinaia, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. –  Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL_40_2018

Last modified: martie 1, 2018

Comments are closed.