Administrație Publică

HOTARAREA NR. 41 din 26.02.2018

martie 29, 2018

Privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr.34/15.02.2018  privind  aprobarea documentației  tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici – faza  Studiu de Fezabilitate  pentru obiective mixte de investitie, a  Hotărârii  Consiliului Local nr. 35/15.02.2018   privind aprobarea documentatiei tehnico-economice faza PT+DTAC+DDE și a Hotararii Consiliului Local nr. 36/15.02.2018   de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, pentru proiectul “EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ ”-SINAIA 

 Având în vedere Expunerea de motive nr. 5405/23.02.2018, precum și Raportul de specialitate nr.5406/23.02.2018, întocmit de Departamentul Politici Publice prin care se propune revocarea Hotărârii de Consiliu Local nr.34 privind  aprobarea documentației  tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici – faza  Studiu de Fezabilitate  pentru obiective mixte de investiție, a  Hotărârii de Consiliu Local nr. 35  privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT+DTAC+DDE și a Hotărârii de Consiliu Local nr. 36  de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect, pentru proiectul “EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ ”-SINAIA.

Având în vedere Avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local Sinaia

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Versiunea finală 2018 a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2018/3/3.1/C/1/BI, POR/2018/3/3.1/C/1/7REGIUNI și POR/2018/3/3.1/C/1/ITI, Axa prioritară 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea C – Iluminat public, în cadrul Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020,  aprobată prin ordin al ministrului delegat pentru fonduri europene;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. 4, lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) și art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 34/15.02.2018  privind  aprobarea documentației  tehnico-economice si a indicatorilor tehnico economici – faza  Studiu de Fezabilitate  pentru obiective mixte de investiție în cadrul proiectului „ EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ ”-SINAIA

Art. 2. –  Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 35/15.02.2018   privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT+DTAC+DDE in cadrul obiectivului de investitie aferent proiectului „ EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ ”- SINAIA.

 

Art. 3. – Se aprobă revocarea Hotărârii Consiliului Local  nr. 36/15.02.2018   de aprobare a proiectului si a cheltuielilor legate de proiect, pentru proiectul “EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI EXTINDERE ILUMINAT ZONA ISTORICĂ ”- SINAIA în vederea finanțării acestuia în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea  tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

.Art. 4 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Departamentul de Politici Publice si Serviciul Investitii, Patrimoniu si Protectie Civila.

Descarca: HCL. nr. 41_2018

Last modified: iunie 29, 2018

Comments are closed.